באילו מקרים הליך גבייה מינהלי מונע התיישנות של חובות ארנונה?
 
בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופטת יעל וילנר מבית המשפט המחוזי בחיפה, חזר בית המשפט על ההלכות הנוגעות להתיישנות חובות ארנונה, ולשאלה האם הליך הגבייה המינהלי שנקטה הרשות עוצר את מרוץ ההתיישנות.
 
על קצה המזלג, יצוין כי טענת ההתיישנות הינה טענה דיונית במהותה, קרי, אין בה כדי לאיין את זכות התביעה, אלא להעמיד בפני התובע מחסום דיוני בפני בירור תביעתו. בין היתר, לאור האמור לעיל, שומה על הטוען להתיישנות לטעון זאת כבר בהזדמנות הראשונה. ברגיל, בתביעות שאינן במקרקעין, ההתיישנות היא לאחר 7 שנים מיום היווצרות עילת התביעה. זוהי תקופת ההתיישנות החלה גם על חובות בגין ארנונה.
 
כידוע, הליך הגבייה המינהלי נפתח בהפניית דרישה לנישום לעמוד בתשלום חובו. אם לא ישלם הנישום את חובו רשאי פקיד הגבייה (אם ההליך הוא מכוח פקודת המסים) או ראש העירייה (אם ההליך הוא מכוח פקודת העיריות) להורות על גביית תשלום החוב באמצעות תפיסה ומכירה על נכסי הנישום – קרי לעקל את נכסיו.
 
בתי המשפט כבר פסקו שככלל, יש מקום לראות בנקיטת הליך גביה מינהלי כהליך מיוחד העוצר את מרוץ ההתיישנות, ממש כשם שהגשת תביעה עוצרת את מרוץ ההתיישנות. עם זאת, נקבע שעל מנת שהליך הגבייה המינהלי יביא לעצירת מרוץ  ההתיישנות, על ההליך שננקט להיות משמעותי, ועליו לעמוד בכללי המשפט המינהלי, ובכלל זה, שימוש בתום לב בזכות המיוחדת שהוענקה לרשות המינהלית בעצם הליך הגבייה המינהלי. משמעות הדבר היא שעל הרשות המינהלית לנקוט בהליך ממשי לגביית החוב, הליך סדור ורצוף – וללא שיהוי. כך, לדוגמא, אל לרשות המינהלית להסתפק במשלוח הודעת דרישה, אלא עליה לנקוט בהליך אפקטיבי ואינטנסיבי לגביית החוב כמו הליך עיקול, תפיסת נכסים ועוד. רק פעולות מעין אלה יובילו להפסקת מרוץ ההתיישנות.
 
לצורך קבלת אומדן להערכת פרק הזמן הסביר לפעולות הגביה המינהלית יש לשים לב להנחיה מספר 7.1002 של היועץ המשפטי לממשלה, במסגרתה נקבע, בין היתר, כי נדרש פרק זמן של חצי שנה בין משלוח מכתב דרישה ראשון למכתב נוסף, ופרק זמן של שנה נוספת עד למשלוח הודעת העיקול (לאחר שנודע לעירייה על נכסים שניתן לעקל), ובסך הכל – נדרש פרק זמן של שנה וחצי ממועד משלוח הודעת הדרישה הראשונה ועד להטלת העיקולים.
 
ככל שהרשות המנהלית לא פעלה כאמור – ובמידה וחלפו 7 שנים מאז היווצרותו של חוב הארנונה – בהחלט ייתכן כי באם התושב יפנה לבית המשפט בהליך המתאים, בית המשפט יימצא שחוב הארנונה יתיישן וכי אין כל צורך לשלמו.
 
באם הרשות דורשת מכם תשלום בגין חובות עבר של למעלה מ-7 שנים מומלץ להיעזר בשירותיו של מומחה בתחום הארנונה ובתחום הייצוג בבתי משפט.