המשטר הרכושי החל על ידועים בציבור והצורך של ידועים בציבור להכין הסכם להסדרת רכושם
 
בפסק דין מעניין שניתן לאחרונה על ידי בית המשפט לעניני משפחה במחוז תל אביב, חזרה כבוד השופטת מירה דהן על ההלכות בנוגע למשטר הרכושי שחל על ידועים בציבור.
 
הלכה היא כי ידועים בציבור יוכרו ככאלו בהתקיימם של שני יסודות מצטברים:  
 
א.      קיומם של חיי משפחה;
ב.      ניהול משק בית משותף;
 
ביחס ליסודות אלו, ההלכה מורה כי היסוד הראשון מורכב מחיים אינטימיים כמו בין בעל ואשתו המושתתים על אותו יחס של חיבה ואהבה, מסירות ונאמנות, המראה שהם קשרו גורלם זה בזה.
היסוד השני הוא ניהול משק בית משותף. הכוונה היא לא ל"סתם" משק בית משותף מתוך צורך אישי, נוחות, כדאיות כספית או סידור עניני, אלא פועל יוצא טבעי מחיי משפחה משותפים כנהוג וכמקובל בין בעל ואשה הדבקים אחד בשני בקשר של גורל חיים. שני יסודות אלו אינם מנותקים זה מזה, אלא שזורים זה בזה - לא על חיי משפחה לבד המדובר כאן, אלא על חיי משפחה בעלי אופי מוגדר, אשר באים לידי ביטוי בקיום משק בית משותף. עוד יודגש שתנאים אלה הם תנאים מהותיים ואין המדובר בדרישה ראייתית גרידא.
 
לאחר שבית המשפט השתכנע כי מדובר בידועים בציבור, עליו לבחון את המשטר הרכושי שיש להחיל עליהם. לשם כך יש לבחון תחילה את אופיו של הקשר, וזאת ובהתייחס גם לטעם שבני הזוג לא נישאו זה לזו. ככל שעסקינן בבני זוג אשר מנועים מלהינשא זה לזו (כגון: כהן וגרושה, בני זוג מאותו מין וכיוב') הרי שבהתקיים התנאים העובדתיים המתאימים ניתן לייחס לאלו כוונת שיתוף בנכסים. לעומת זאת ככל שעסקינן בבני זוג ידועים בצבור אשר בחרו שלא להינשא, מסיבות הנוגעות לאופי הקשר שביניהם, כגון שהקשר עדיין לא בשל לכך וכיוב' – הרי שנקודת המוצא הינה שבני זוג שכאלו ביקשו שלא להחיל עליהם את הדינים החלים על בני זוג נשואים. במקרה שכזה ינקוט בית המשפט משנה זהירות קודם להחלת חזקת השיתוף על בני הזוג.
 
בכל מקרה, בחינת המשטר הרכושי תעשה על ידי בית המשפט בשים לב לנסיבותיו המיוחדות של המקרה. מכיוון מדובר בבדיקה פרטנית ונטולת וודאות, כאשר בית המשפט יכול להשתכנע בנסיבותיו של מקרה מסוים לכאן ולכאן, מומלץ בהחלט כי גם בני זוג ידועים בציבור יערכו ביניהם הסכם רכושי.
 
בהקשר זה, כבר נפסק כי הסכם בדברת הסדרת רכושם של הידועים בציבור מצוי כולו במסגרת דיני החוזים הכלליים ואינו בגדר הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון בין בני זוג, אם כי אין בכך כדי למנוע מבני זוג ידועים בציבור להסדיר את ענייניהם הרכושיים בהסכם. זאת ועוד – הסכם שכזה אף ניתן לאישור על ידי בית המשפט לעניני משפחה.
 
ככל שברצונכם להסדיר את עניינכם הרכושיים – מומלץ להסתייע בשירותיו של עורך דין המתמחה בכך. לא הסדרתם את עניינכם הרכושיים בזמן ונאלצתם לפנות לבית המשפט בכדי שיכיר בזכויותיכם – מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה אף בייצוג בבתי משפט.