הסכם שלא כל הערבים לו חתמו עליו
 
בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופטת תמר נסים שי מבית המשפט השלום בעפולה, חזר בית המשפט על ההלכה בנוגע להסכם לו ישנם מספר ערבים, כאשר לא כל הערבים חתמו על ההסכם.
 
כך, בית המשפט חזר על ההלכה הכללית ולפיה אם אדם חתם על מסמך חוזי, המנוסח בלשון המתחזה להטיל עליו, ביחד עם אחר או אחרים, חבות מאוחדת ונפרדת כלפי נושה, ולאחר מכן מסתבר כי "החייבים" האחרים או מי מהם לא חתמו על אותו מסמך – אזי אותו אדם יהיה פטור – כמו גם החותמים האחרים – מהחבות הנדונה.
 
הרציונאל העומד מאחורי הלכה זו הינו פשוט – במצב כמתואר לעיל עשויה להיפגם זכות ההשתתפות שהייתה קמה לטובת החייב שחתם. במילים אחרות, נפגעה זכותו לחזור אל מספר מסוים של אנשים ביחס להשתתפות בסכום שנאלץ לשלם לנושה ביתר מעל לחלקו בחבות הנדונה. מכאן – שיפה כוחה של ההנחה כי אותו חייב חתם על המסמך החוזי רק מתוך אמונה שגם האחרים יחתמו עליו, ושהוא לא היה חותם, אילו ידע מראש שגם האחרים, או מי מהם, לא יעשו כן. יודגש כי הנחה זו הינה הנחה הניתנת לסתירה.
 
חרף האמור לעיל, הדגיש בית המשפט כי הלכה זו סויגה במידה מסוימת על ידי בית המשפט העליון ביחס לערבות. כך, בית המשפט העליון כבר קבע כי במקרים של ערבות, ובכדי להחליט האם יש להורות על ביטול הערבות או לאו, יש להביא בחשבון שיקולי צדק, ובתוך כך את המידתיות הראויה ואת צו השכל הישר. שיקולים אלו יכולים לבוא לידי ביטוי בכך שבית המשפט לא יורה על ביטולה המלא של הערבות אלא על ביטולה החלקי – למשל בסכום היתר שחויב הערב כתוצאה מאי חתימת כל יתר הערבים על ההסכם.
 
מהאמור בפסק הדין עולה שבמקרים כגון דא אשר יבואו מלפני בתי המשפט, בכדי שערב החתום על ההסכם יוכל לבטל את ערבותו או לבטלה באופן חלקי – יהיה עליו לנסות ולהוכיח כי בנסיבות המקרה צודק לבטל את הערבות בשל אי חתימת כל הערבים על ההסכם.
 
ככל שחתמתם על הסכם כערבים, ולא כל יתר הערבים חתמו על ההסכם – ייתכן כי תוכלו להוביל לביטולה החלקי של ערבותכם, ואולי אף לביטולה המלא. במקרים כאלו, ובין היתר, בשל סיוג ההלכה הכללית לעניין ערבות - מומלץ ביותר להיעזר בשירותיו של מומחה בתחום הייצוג בבתי משפט.