העברת כסף בין קרובים – מתנה או הלוואה?
 
בפסק דין מעניין שניתן לאחרונה על ידי כבוד השופטת אלה מירז מבית המשפט לעניני משפחה בחיפה, חזר בית המשפט על ההלכות הידועות בעניין סיווג העברת כסף בין הקרובים - כמתנה או כהלוואה.
לסיווג זה לעתים ישנה חשיבות מכרעת, בעיקר במקרים בהם בני זוג קיבלו מבני משפחה מימון לשם רכישת דיור, אך לאחר מכן הם החליטו להתגרש. או אז עולה השאלה האם יש צורך להחזיר את המימון שניתן או לאו. הצד שמבקש את הכספים בחזרה טוען כי המדובר בהלוואה, והצד שמסרב להחזירם טוען כי הכספים הועברו במתנה ועל כן אין צורך להחזירם.
 
ברגיל, על הטוען למתנה מוטל הנטל להוכיח כי המדובר במתנה. על מנת להוכיח קיומה של מתנה יש צורך למצוא ביטוי חיצוני לרצון של נותן המתנה להקנותה. ככל שהטוען למתנה לא הצליח לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליו – אזי נקודת המוצא תהא כי לא מדובר במתנה, אלא בהלוואה שיש צורך להחזירה.
 
עם זאת, כאשר מדובר בכספים שמועברים בין קרובים, בתי המשפט החילו חזקה (הניתנת לסתירה) ולפיה כל עוד לא הוכח אחרת – המדובר במתנה ולא בהלוואה. יש לשים לב כי חזקה זו (בדבר היות הנתינה מתנה) הוחלה על קירבה משפחתית ראשונה כמו יחסי אב ובנו ובני זוגם, וכאשר יחסיהם של הצדדים לנתינה מתאפיינים באחריות ודאגה לרווחתו הכלכלית של המקבל. כאשר מדובר במערכת יחסים של אחים, או של דוד ואחיין - הרי שאין תחולה לחזקה. על כן, אם בנסיבות המקרה אח נתן כספים לאחיו או דוד נתן כספים לאחיינו – אזי הנחת המוצא תהא כי מדובר בהלוואה, וכפועל יוצא מכך, על מקבל הכספים יהיה להשיבם, אלא באם יצליח להוכיח כי המדובר במתנה.
 
אף במקרים בהם מערכת היחסים הינה של קירבה מיוחדת ישנה אפשרות להפריך את החזקה ולהוכיח כי הכספים ניתנו כהלוואה ולא כמתנה. במקרים אלו על הצד הטוען זאת להוכיח את מטרת ההלוואה, וזאת בהתאם לכללים הרגילים של חוק החוזים, תשל"ג – 1973.
 
הצד הטוען להלוואה רשאי להוכיח את טענתו בכל האמצעים הקיימים ולאו דווקא בראיה בכתב, או באמצעות הסכם הלוואה, אם כי דבר קיומו של תיעוד בכתב עשוי להביא לקביעה כי העברת הכספים הינה בגדר הלוואה ולא מתנה. במקרים בהם אין תיעוד בכתב ניתן להיעזר באינדיקציות רבות לשם הוכחת ההלוואה, והדבר משתנה ממקרה למקרה – בהתאם לנסיבותיו.
 
באם נתתם הלוואה למישהו, ובפרט לילדיכם, ואלו מסרבים להחזירם, בין היתר בטענה כי הכספים ניתנו במתנה או באם ברצונכם לתת כספים לילדיכם ולבני/בנות זוגם, וברצונכם להגן על כספיכם במידה ויחסי בני הזוג יעלו על שרטון – מומלץ להיעזר בשירותיו של עורך דין הבקיא בהלכות בית המשפט הרלוונטיות למצבים אלו.