הפסקת החיוב בארנונה כתוצאה מעזיבת נכס
 
בפסק דין שניתן לאחרונה על ידי כבד השופטת יעל וילנר מבית המשפט המחוזי בחיפה, חזר בית המשפט על ההלכות הנוגעות להפסקת החיוב בארנונה כתוצאה מעזיבת נכס.
 
על פי הוראת סעיף 325 לפקודת העיריות, על מי שמפסיק להחזיק בנכס למסור "הודעה על כך בכתב לעיריה ולאחר מכן לא יהיה חייב בשיעורי ארנונה נוספים".
 
זהו, אם כן, הכלל – מחזיק בנכס המבקש שלא להיות מחויב עוד בארנונה בגינו, משום שחדל מלהחזיק בו – חייב הוא, או מי מטעמו, להודיע על כך בכתב לרשות המקומית.
 
כל עוד לא הועברה הודעה כאמור יש להמשיך ולראותו כמחזיק בנכס, ובהתאם חייב הוא בתשלום הארנונה בגין הנכס. ההיגיון שבהוראה זו נובע מכך שבתחום הרשות המקומית מצויים נכסים רבים ואין זה סביר לדרוש מהרשות המקומית לערוך מעקב תמידי אחר שינויים המתרחשים בהחזקת הנכסים אשר בתחומה. ממילא, מעקב כאמור כרוך בעלויות רבות אשר ככל שיהיה בהן צורך – יושתו בסופו של יום על תושבי הרשות המקומית.
מן העבר השני, החובה המוטלת על המחזיק בנכס על מנת לקבל פטור מלהמשיך ולשאת בתשלומי ארנונה בגין הנכס שחדל מלהחזיקו – מתן הודעה כתובה אל הרשות – סבירה ואינה מהווה מעמסה או נטל שיש בהם כדי להכביד.
 
זהו, כאמור לעיל, הכלל. עם זאת – ישנו סייג לכלל. כך, במקרים חריגים ונדירים בהם יוכח, בין היתר, כי הרשות המקומית ידעה (ובמקרים המתאימים באופן קונסטרוקטיבי) שהפרט הפסיק להחזיק במקרקעין, הרי שאין לאפשר לה להמשיך ולגבות את תשלומי הארנונה, מכיוון שמרגע זה מתנהלת הרשות תוך שהיא עוצמת עיניה ומפרה בכך את חובת ההגינות המוטלת עליה. כך, למשל, בנסיבות המקרה נשוא פסק הדין של כבוד השופטת יעל וילנר, בדרישה לתשלום המס בה פורט חוב הארנונה, צוין תחת "פרטי המסירה" כי הנמען לא נמצא בביתו והדרישה הונחה מתחת לדלת. בסעיף ה"הערות", צוין כי "המשרד נראה נטוש לאתר את החייב במקום אחר". באותו מקרה קבע בית המשפט כי לאור האמור בדרישה לתשלום, הרי שהחל מתאריך המסירה ידעה הרשות המקומית, ובפרט מחלקת הארנונה, כי הנכס נטוש. למצער, לא מן הנמנע כי היה על הרשות המקומית לדעת זאת ולשלוח מי מטעמה על מנת לאושש זאת. משכך, נקבע כי החל ממועד המסירה יש לראות ברשות המקומית כמי שידעה שהנכס אינו מאויש יותר, וכפועל יוצא מכך, החל ממועד זה אין לראות במחזיק (שחדל מלהחזיק בנכס) כחייב בארנונה.
 
באם יש לכם סכסוך ביחס לארנונה עם הרשות המקומית ובפרט במקרים בהם כבר חדלתם מלהחזיק בנכס, מומלץ להיעזר בשירותיו של מומחה בתחום הארנונה ובתחום הייצוג בבתי משפט.